Wave -Tide Systems

ויסנס מציעה חיישנים המיועדים למדידת גלים וגאות. מערכת חיישנים זו דוגמת גלים, גאות, טמפרטורה ומוליכות במים. המערכת מסופקת עם יכולת אגירה פנימית של המידע ואנרגיה פנימית. חיישנים אלו נמצאים בשימוש בקרב מאות לקוחות בעולם מתחום המחקר הימי, אוניברסיטאות, מכונים גיאולוגיים ועוד.